ख्याल करो गढुर्यन

कृष्ण समर्पण
हाकिम से कब्बुकाल अप्न गारि पाइल बाटि ? अप्नक हाकिम छोटिमोटि गल्टि या बिना पट्टक गरइलसे अप्न ह कसिन लागट ? ओसिक गारि पाइबेर अप्ने रिसले चुरचुर ओ लाल कर्या हो जाइठुइीब ना ? भित्र भित्र मुरमुर्याइ ठुइबि ओ हाकिम ह कस्के भित्र भित्र मुक्कैमुक्का डेनास लागठुइ । ओ, कनास लागठुइ ल्या ट्वार जागिर टैँह खा ?

एक डिनिक बाट हो । अफिस म मै आपन क्याबिन म काम कर्टि रनहँुध्र कामम मै अत्रा ब्यस्ट रनहुँ कि हाकिम अइलक फे पट्ट नै पइनु । एक्कासि हाकिमके बोलावट आइल सहयोगी डिडि मार्फट “कृष्न सर, हाकिम बोलाइट”। बिना पट्टक गारि पैनु उ डिन । बोलँु ट का बोलु, नि बोलु ट भित्रभित्र बम बिस्फोट हुइटि रह । रिस नि अँटाक हाकिमके ढ्याबर लिड्रा डेनास लाग टह । मन मन अत्र केल कनु टोरि सारेक गढुर्या अस्टक करब्या ?

अप्नक घर चलुइया फे किउ हुइहि गढुर्या । अप्नक बाबा, काका, बराबा, डाडु, बाज्या या और जे । का अप्नक घरक गढुर्यन मजा बाट ? का हुक्र घरम कौनो मेरिकक बिभेड नि कैक घर चलैटि बाट ? का अप्नक घरक गढुर्यन फे सासन कर खोज्ठ, हाकिमक जस्टह ? म्वाँर मनम परस्न उट्ठा । का गढुर्या अस्टह रठ ? का यि गढुर्यनक मन पट्ठ्रा हँस रठिन ? का हिँक्र सासक हुइट ? इस्कुलिक गढुर्या, कौनो अफिसक गढुर्या, घरक गढुर्या या कौनो राजनिटिक पार्टिक गढुर्या का सक्कु ज अस्टह रठ ? हैकमबाडि, सासक ओ स्वार्ठि ?

जोन म्यासवेलक कल बाट, “नेटृटव सक्टिक कारन नाहिं और जहन सच्छम बनइना छमटाके कारन महान् बन्ठाध्र” हमार गढुर्यन आपन सक्टि डेखैठ कि और जाहिन सच्छम बनैठ ? स्वाच पर्ना बाट बाध्र ढ्यार जसिन गढुर्यन आपन सक्टिक डुरुपयोग कैक, आपन सक्टिक आडम और जहन सोसन कैक आघ बरहल डेख पा जाइटध्र आज काल्हिक गढुर्यन और जाहिन सच्५म बनैना से फे अप्न कसिक बल्गर ओ सक्टिसालि बनु कना डौर म बाट, ज्याकर कारन हमार घर, अंगना ओ समाज मजा बन नि स्याक्ठो ।

हमार गढुर्यन अप्न कर्लक नेटृटव ह पड सम्झठ कि काम ? यडि गढुर्यन पडक लाग केल बाट कलसे हुकहनक कर्लक नेटृटव कब्बु फे सफल नि हुइहिन। चाहे हँुक्र कौनो घरक गढुर्या रहट चाहे कौनो आफिसक । टर गढुर्यन नेटृटव ह काम सम्झठ ओ अप्न फे काम कर्ठ कलसे उ नेटृटव सफल रहट । हमार गढुर्यन नेटृटवह काम हो कैक सम्झ परना जरुरि बा न कि कौनो पड । अप्न बिचार करिट ट अप्नक गढुर्या कसिन बाट ? अप्नह काम कर कैक अरहैठ कि अप्नक सँगसँग काम कर फे पौलि आघ बरहैठ ?

नेटृट्व कौनो मनैन्क असिन गुन, कला वा छमटा हो, ज्याकर मुख्य उडेस्य एक निस्चिट लच्छय प्राप्ट कर्ना रहट । यि असिन सिर्जनसिल अगुवाइ कर्ना काम हो ज्याकर लाग स्पस्ट डृस्टिकोन, बल्गर संगठन ओ योजनावड्ढ पहल आवस्यक रठाध्र हमार गढुर्यनकठे असिन गुन या योजना बाटिन ट ? यडि बाटिन कलसे हँुक्र सफल ह्वाय सेक्हि न कि नाहि ।
गढुर्यन मुलट यि टिन ठो छेट्रह बिकास कर पर्ना जरुरि रठाध्र पहिला ग्यान लेना, डोस्रा सिपक बिकास कर्ना ओ टेसरा बानिह सुढर्ना । गढुर्यन समय अनुसारक ग्यान लिह पर्ना एकडम जरुरि रठा । आपन ठे ग्यान बा कलसे उहिह और जहनम बाँट स्याक जाइट । आबक गढुर्यन ठे ग्यानक कमि बाटन उह मार गढुर्यन ग्यानक भँक्रि बरहाइ पर्ना जरुरि बा । समय अनुसारक ग्यान पइलसे केल गढुर्यन आघ बरह सेक्हि । यि चिज यडि केक्रो ठे बा कलसे हुँक्र सब्से बल्गर गढुर्या बन सेक्ठ । डोस्रा कलक सिप होध्र कौनो फे चिज ह कसिक बेल्सना कना महा बरुवार रठा । आपनठे रलक ग्यानह मैगर ओ लस्कर टरिकाले और जहन ठे बँट्लसे या बेलस्लसे हँुक्र हालि सिख सेक्ठ । कौनो जे ट अट्रा बाटक सिपार रठ कि हुक्र कौनो फे काम ह लिरौसिसे आघ लैजाडर्ठ । टेसरा बिकास कर पर्ना कलक परबिर्टि हो, अर्ठाट बानिम सुढार अन्ना हो । आपन ठे रलक ग्यानह मजा सिपक साठम बानि बैठैना काम हो । ब्यबहार परिबरटन कना चिज फे बहुट आबस्यक चिज हो । ज्याकर कारन मनैनकम बड्लाव आइठध्र हमार गढुर्यनकम फे समय अनुसारक ब्यबाहारिक बड्लाव अइना जरुरि बा । यडि कौनो गढुर्यनम यि टिन चिज कुँट कुँट भरल बाटन कलसे हुँकहनसे चलाइल घर या अफिस पक्का फे सफल हुइठिन ।

ओसिन ट गढुर्यकन भुमिका महा ढ्यार बाटन । हुँक्र सहजकर्टा हुइट । कौनो चिज का हो ? याकर हमार परिवारम का आबस्यकटा बा ? का कर्लसे का हुइठा ? कना बाट गढुर्यन घरक सक्कु जहन सहजिकरन कर पर्ना डेख पर्ठा । डोस्र हुँक्र कौनो फे चिजक ब्यबस्ठापक हुइट । घरम का का चाहल बा या आबस्यकटा का बा ? पहिल कर पर्ना काम का हो ? कना चिजक हुँक्र ब्यबस्ठापन कर पर्ना रठा । ओ घरक सक्कु ब्यबस्ठापन कर्ना प्रमुख जिम्मा फे गढुर्यनक रठिन । गढुर्यन सन्चारकर्टा, उटप्रेरक ओ सँरच्छक फे हुइट । हुँक्र समय अनुसारक बाटचिटक सन्चार कर्ना । यि काम या कौनो चिज करह पर्ठा कना आपन परिवारक और जहन उटप्रेरना फे डिह स्याक परठ । हुँक्र केहिह का कामम लगैलसे बरह्या हुइ कैक मजासे सक्कु जहन परिचालन कर पर्ना रठा । और बाट हुँक्र योजनाकार हुइट । आपन घर कसिक मजा बनैना कैक चिन्टन कर पर्ना हुकहनक काम हुइटन । समस्याके पहिचान कैक हुँक्र घर कैसिक मजा बनि कैक योजना बनाक आघ बरह पर्ना हो । गढुर्यन आपन जिम्मेवारि मजासे पुरा कर्लसे उ घर मजा बनट् ।

आजकाल्हिक गढुर्यन आपन सक्टिक डुरुपयोग कैक अप्न बल्गर बन्ना टरखरम डौरल बाट । हुँक्र भरस्टाचार म अट्रा लिप्ट बाट कि जाह जैसिक फे घर जग्गा, पैसा आपन गोज्झेम पार ख्वाजठ । हुँक्र भित्रभित्र अत्रा सरल ओ कुहल बाट कि हुकन्हक गन्ढ ह्वास ह्वास्टि अइठन । टर हुकन्हक गन्ढह हम्र चाल नि पाइ स्याक ठुइ । हँुकहनकमसे ह्वास ह्वास्टि अइना गन्ढ ह हम्र बेबरिक बासहँस लेटि बाटि । हम्र कह्यासम यि गन्ढह बास लेना हो ? चाल नि पाके नि बोल्ना अलग बाट हो टर चाल पैटि पैटि नि बोल्ना हमार कम्जोरि हो । नि डेख्ख नि बोल्ना अलग बाट हो टर डेख्टि डेख्टि नि ड्याखल हँस कर्ना हम्र आँन्ढर रहल बराबर हो ।

घरक गढुर्यक ठे घर मजा बनैना बाट बट्अइलसे नि पच्ठिन । घर मजा बनाइ, बल्गर बनाइ । घरक सक्कु लर्कापर्कन बराबर सिच्छा डि, लगैना खैना डि कना बाट का जे घरक गढुर्यन नि सम्झठ ? हुँक्र आपन कोन्टिक केल ख्याल काजे कर्ठ ? औरजे ट काम करक लाग केल बाट कनाहँस काजे करैठ ? घरम अइना आम्डानिक ओ हुइना खर्चक हिसाबम हुँक्र काजे कोल्काह कर्ठ ? हमार गढुर्यनक ठे असिन बाट बट्इना हो कलसे या ट घर फुटाडेहिँ या ट झग्रक बिया बना डेहिँ । घरक गढुर्यन खर्चपर्चक बारेम पुच्छ्ना फे महा अरबर बा हेरि । कि बा अप्नक ठे हिम्मट ? पुच्छबि एक्चो आपन घरक गढुर्यसे ढान बेच्लक रुप्या कँहा गैल कैके ?

हमार घर का जे नि बनल ? गढुर्यक कारन । हमार डेस का जे नि बन्ल ? नेटनक कारन, नेटृट्वक कारन । गढुर्यक कारन । ढेर हस मनैन्क जवाफ यिह आइठ । घर नि बन्ना, डेस नि बन्ना कारनम उ मनैन्क हिस्सा फे हुइहिन टर ढ्यार हिस्सा यिह गढुर्यनक जो बाटन । जब सम गढुर्यन नि सुढ्रहि हमार घर बरह्या नि बनि । हमार समाज मजा नि बनी । हमार डेस फे मजा बन नि स्याकि । एकठो कहावट बा जस्ट बाप ओस्ट पुट । ट का पहिलक गढुर्यनके प्रभाब आजकाल्हिक गढुर्यनम पला बाटन ? आजकाल्हिक गढुर्यन का अप्नह बड्ल नि सेक्हि ? गढुर्यन बिचार करट ।
जयगुर्बाबा

अग्रासन खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

भर्खरै प्रकासित