कृष्ण समर्पणहाकिम से कब्बुकाल अप्न गारि पाइल बाटि ? अप्नक हाकिम छोटिमोटि गल्टि या बिना पट्टक गरइलसे अप्न ह कसिन लागट ? ओसिक गारि पाइबेर अप्ने रिसले चुरचुर ओ लाल कर्या हो जाइठुइीब ना ? भित्र भित्र मुरमुर्याइ ठुइबि ओ हाकिम ह कस्के भित्र भित्र मुक्कैमुक्का डेनास लागठुइ । ओ, […]

भर्खरै प्रकासित