डश्यक् सख्या गीत

 

 


हिमलाल चौधरी

डानु डाडा हेनरि भालि डेओरि नोओरि
सखिर डानुरि डा डाडा रिउनारि करिले ।
टोहि मै समिह्रौ र आपन सरासटि
सखिर सरासटि बैठ गिड रि मोर आ ।
टोहि मै समिह्रौ रआपन ढनुखा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र पञ्चो भुइहार डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र डहर चण्डि डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र मुह्रा महटउ डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र पालु गुनि डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र डुढि बाघिन डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र बनसप्टि माटा डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र मुह्रामणि डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र मुह्रामणि झाँख्रि डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र जलकलबिलकल डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र खेटपाल डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र बुह्रिडेओ डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र जाखजखिनिया डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र मनसु डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र चबाहागुनि डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र चबाहा मणि डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र पाँच पाण्डो डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र पटनहि डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र रुइना महुट्या डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र पिटरन्या डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र मड्डु गुनि डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र बराहागुनि डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र मणि झाँख्रि डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र बल्यो गुनि डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र इसरल बिसरल डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।
टोहि मै समिह्रौ र झुकलचुकल डिउटा
सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया ।.. लग्ढार
घोराही–४, सुनपुर दाङ

अग्रासन खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

भर्खरै प्रकासित